Vydali sme pre študentov geografie a učiteľov geografie novú didaktickú pomôcku

25. 05. 2020Novinky

Študenti predovšetkým učiteľského odboru geografia si môžu svoje vedomosti rozšíriť už aj štúdiom novej učebnej pomôcky, ktorú v týchto dňoch vydal VKÚ Harmanec, s.r.o., nástupca bývaleho Vojenského kartografického ústavu v Harmanci.

Učebnica s názvom Základy kartografie, GIS a DPZ pre učiteľov  je primárne určená učiteľom geografie a študentom učiteľstva, ako didaktická podpora pre kvalifikované a efektívne vyučovanie školskej geografie. Je však vhodná aj pre širokú verejnosť a ľudí, ktorí sa zaujímajú a mapové diela.

Mapa vždy bola a stále je veľmi úzko previazaná s geografiou aj s jej vyučovaním. Pomáha nám lepšie porozumieť priestorovým vzťahom a javom na zemskom povrchu. Pomáha tiež pri orientácii v teréne a pri zaznamenávaní a čítaní rôznych geografických poznatkov. Práve preto by mala byť práca s mapou jednou z kľúčových zručností učiteľa geografie. Pre plnohodnotné využitie máp je dôležité porozumieť ich vzniku, rozumieť ich špecifickému jazyku a tiež sa orientovať v ich praktickom využívaní,“ prízvukujú  v predhovore novej učebnice jej autori Štefan Karolčík a Ľuboš Balážovič.

S mapami a kartografiou v dnešnej digitálnej dobe podľa ich slov  úzko súvisia dve ďalšie disciplíny, geoinformatika (GIS) a diaľkový prieskum Zeme (DPZ).  „Diaľkový prieskum Zeme je v súčasnosti základným zdrojom informácií a údajov pre tvorbu väčšiny máp. Geoinformatika obsahuje nástroje a metodiky na spracovania a odvodzovania máp a získavanie nových geografických informácií,“ dopĺňajú autori novej didaktickej pomôcky.

Kvalifikované a efektívne vyučovanie geografie

Cieľom tejto vysokoškolskej učebnice je poskytnúť v prehľadnej forme na takmer 100 stranách základné aktuálne poznatky z oboru kartografie, geoinformatiky a diaľkového prieskumu Zeme, ktoré umožnia súčasným i budúcim učiteľom geografie na základných a stredných školách kvalifikované a efektívne vyučovanie geografie. Vzhľadom na svoje určenie je každá kapitola doplnená metodickými poznámkami, vysvetľujúcimi prepojenie jednotlivých informácií so školskou kartografiou, námetmi na vyučovanie, či popisom príčin možného neporozumenia.

Študenti geografie, pedagógovia, ale aj široká verejnosť v učebnici  nájdu  informácie aj z dejín kartografie, či zaujímavé námety pre riešení interaktívnych úloh na hodinách geografie, alebo pri opakovaní učiva formou domácich úloh.

Autori pri tvorbe novej didaktickej pomôcky vychádzali okrem iného aj  z konzultácii  a štúdia archívnych materiálov Martina Zemana (Ministerstvo životného prostredia).  Základy kartografie, GIS a DPZ pre učiteľov obsahujú tiež hyperspektrálnu snímku s termopásmom  od Miloslavova Ďuricu.

Vybrané časti tejto novej  učebnej pomôcky si  študenti geografie, pedagógovia i široká verejnosť   si môžu prelistovať zdarma aj  v online prehliadači.